Naprawa szkody w związku z niewłaściwym wykonaniem umowy przewozu

Podczas omawiania zasad wypłaty odszkodowania za opóźnienie pociągu w oparciu o przepisy unijne wskazywaliśmy, że w przypadku, w którym ponosisz możliwą do udokumentowania szkodę zawsze możesz domagać się od przewoźnika odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Załóżmy, że pociąg, którym podróżowałeś był opóźniony. Na skutek tego opóźnienia nie dotarłeś na czas na lotnisko i utraciłeś połączenie. Możesz domagać się od przewoźnika naprawy szkody obejmującej koszty zakupu niewykorzystanego biletu na przelot.

Podstawą jest przepis kodeksu cywilnego [1]:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Z tego przepisu wynika, że w pewnych przypadkach przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za nienależyte wykonanie umowy przewozu. Do tego typu sytuacji należą np. opóźnienia pociągów spowodowane bardzo trudnymi warunkami pogodowymi (np. wichurami), wypadkami na przejazdach kolejowych powstałymi z winy kierowców pojazdów drogowych czy działalnością innych przewoźników korzystających z tej samej infrastruktury. Przedsiębiorca w takich wypadkach nie może bowiem, nawet przy dołożeniu należytej staranności, zapobiec szkodzie. Jest to podstawa do odmowy wypłaty odszkodowania.

W sytuacji jednak, w której przewoźnik ponosi winę za nieprawidłowości powodujące opóźnienie, np. doszło do awarii taboru, może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki. Powinieneś zatem dodatkowo wskazać, że zaistniał związek przyczynowy pomiędzy opóźnieniem pociągu a utratą połączenia lotniczego. Taki związek mógłby nie wystąpić przykładowo w sytuacji, w której wybrałbyś połączenie kolejowe niezapewniające dojazdu na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem. Zatem nawet gdyby pociąg dojechał do stacji zgodnie z rozkładem jazdy nie udałoby Ci się dotrzeć na lotnisko, tak żeby nie utracić lotu.

Ponadto pamiętaj, że szkoda powinna być udowodniona. Samo oświadczenie o poniesieniu określonych kosztów bez załączenia stosownej dokumentacji potwierdzającej ich powstanie i wysokość może nie być wystarczające. W wypadku utraty połączenia ważne byłoby zatem, abyś przedstawił dokumenty potwierdzające zakup biletu lotniczego za określoną kwotę (np. fakturę, potwierdzenie przelewu), kartę pokładową oraz zaświadczenie przewoźnika lotniczego o niedokonaniu zmiany terminu lotu i zwrotu należności za zakup niewykorzystanego biletu.

  1. art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1145, ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *