Odszkodowanie za opóźnienie pociągu

Mimo podnoszącej się jakości usług w transporcie kolejowym w ostatnich latach oraz wzrostu komfortu podróży, co pewien czas mają miejsce nieprawidłowości skutkujące opóźnieniami. Warto wiedzieć, czy i w jakiej wysokości przewoźnik powinien wówczas wypłacić rekompensatę.

Podstawą dla przyznawania odszkodowań, wynikających z samego faktu opóźnienia pociągu, a nie dodatkowo poniesionych przez pasażera kosztów (np. na skutek utraty innego połączenia, braku możliwości uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, itd.), jest unijne rozporządzenie dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym [1]. Zgodnie z nim rekompensata wypłacana jest w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym i ma wartość:

  1. 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;
  2. 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Obecnie przewoźnicy są zobligowani do wypłaty odszkodowań niezależnie od przyczyny opóźnienia, nawet jeżeli jest ono spowodowane czynnikami niezależnymi od przedsiębiorcy (np. bardzo trudnymi warunkami pogodowymi). Przed wejściem w życie rozporządzenia można było dochodzić odszkodowania wyłącznie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, tj. w przypadku, gdy pasażer poniósł możliwą do udokumentowania szkodę, a za opóźnienie odpowiadał przewoźnik (lub podmiot z nim współpracujący). Tym samym rozporządzenie unijne znacząco poprawiło sytuację pasażerów. Posiada ono jednak pewne ograniczenia.

Pamiętaj bowiem, że przewoźnicy mogą zgodnie z przepisami unijnymi wprowadzić próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane. Wysokość progu nie może przekraczać równowartości 4 euro wyrażonej w walucie krajowej. Rozwiązanie takie jest wspólne dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W przypadku zatem, gdy za bilet zapłaciłeś np. 15 zł (lub gdy tyle wynosi wyliczona wartość odszkodowania dla jednej osoby) przewoźnik może odmówić wypłaty.

Także wtedy, gdy podróżujesz pociągiem regionalnym odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Rozporządzenie unijne nie ma bowiem w tym zakresie zastosowania do przejazdów regionalnych i aglomeracyjnych. Nadal jednak w sytuacji, w której na skutek opóźnienia poniesiesz szkodę możesz zwrócić się o wypłatę odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. O szczegółach napiszemy w jednym z kolejnych wpisów.

 

[1] art. 17 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14, ze zm.)

3 myśli na temat “Odszkodowanie za opóźnienie pociągu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *