Udowadnianie roszczeń zgłaszanych przez podróżnych

Często mamy kontakt z podróżnymi, którzy na skutek nieprawidłowości w trakcie podróży ponieśli określone szkody. O zasadach przyznawania odszkodowania w takich wypadkach pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów.

Wskazywaliśmy m.in., że nawet w sytuacji, gdy możliwe jest uznanie, że przewoźnik niewłaściwie wykonał umowę przewozu i można mu przypisać odpowiedzialność za ewentualne szkody po stronie pasażerów, konieczne pozostaje przedstawienie dowodów potwierdzających powstanie konkretnego uszczerbku w określonej wysokości.  

Nie jest wystarczające samo oświadczenie pasażera o poniesieniu określonych kosztów bez załączenia stosownej dokumentacji potwierdzającej ich powstanie i wysokość.

W takich sytuacjach zastosowanie znajduje bowiem Kodeks cywilny, który stanowi [1]:

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że w przypadku, gdy podróżny nie posiada wymaganej dokumentacji, odszkodowanie  może nie zostać przyznane. Wypłacanie rekompensat jedynie na podstawie oświadczenia pasażera mogłoby prowadzić do nadużyć. Nie można bowiem wykluczyć, że nieuczciwi podróżni próbowaliby uzyskać kwoty, które w rzeczywistości nie byłyby im należne (np. tytułem odszkodowania za szkodę, która nie wystąpiła). Z tych powodów zrozumiałe jest oczekiwanie przez przewoźników przedstawienia przez pasażerów dokumentów potwierdzających wystąpienie spowodowanej opóźnieniem szkody o określonej wysokości.

Przykładowo zatem, jeżeli w wyniku opóźnienia pociągu pasażer nie miał możliwości kontynuacji podróży w zaplanowany sposób i musiał skorzystać z transportu taksówką, powinien dołączyć do reklamacji paragon za przejazd. Jeżeli w trakcie podróży doszło do zabrudzenia odzieży, w związku z czyn podróżny skorzystał z usługi czyszczenia, powinien przekazać także dowód zapłaty wydany przez podmiot oferujący takie usługi. Jeżeli szkoda polega na doznaniu urazu w trakcie przejazdu konieczne jest przedstawienie dokumentacji medycznej wraz z dowodami potwierdzającymi koszty leczenia.

Z naszych doświadczeń wynika, że duże kontrowersje budzą przypadki, gdy z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu pasażerowie odbyli przejazd samochodem prywatnym (prowadzonym np. przez kogoś z rodziny lub znajomych). Wtedy podróżni wskazują pewną kwotę, nie załączając dokumentacji, w związku z czym przewoźnicy nie uznają roszczeń. Jak zatem udowodnić przejazd samochodem?

Proponujemy, by w takich przypadkach załączyć podpisane oświadczenie kierowcy (wystarczy, że napisze on, kiedy i na jakiej trasie miał miejsce przejazd) oraz obraz ekranu z internetowego kalkulatora kosztów. Tego rodzaju stron jest wiele – wpisujemy na nich odległość, informacje o spalaniu zależne od rodzaju pojazdu (aby udowodnić te dane trzeba także dołączyć skan fragmentu dowodu rejestracyjnego), a algorytm wyliczy koszty, które ponieśliśmy.

Niezależnie od dodatkowych dokumentów pamiętajmy, że do reklamacji zawsze musimy załączyć przynajmniej skan lub czytelne zdjęcie biletu kolejowego ważnego na przejazd, podczas którego wystąpiły utrudnienia w ruchu.

 

  1. art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1145, ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *